ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

a pénztártagsági jogviszonnyal összefüggő személyes adatok kezeléséről

Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete (továbbiakban: General Data Protection Regulation, GDPR), valamint a mindenkor hatályos, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20.§ (4) bekezdése alapján az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) mint adatkezelő a jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja tagjait, illetve a Pénztárba belépni szándékozókat, továbbá az egyéb érintetteket a személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkról.

I. Értelmező rendelkezések

A jelen tájékoztatóban használt kifejezések alatt a következők értendők:

pénztártag: az a 16. életévét betöltött természetes személy, akinek a belépési nyilatkozatát a Pénztár elfogadta (záradékolta)

haláleseti kedvezményezett: a pénztártag által megjelölt természetes személy, aki a pénztártag halála esetén a törvényben meghatározott módon az egyéni számlára jogosulttá válik

örökös: haláleseti kedvezmény jelölésének hiányában az a természetes személy, aki a pénztártag halála esetén a törvényben meghatározott módon az egyéni számlára jogosulttá válik személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése.

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

tagi értesítő: a pénztártag egyéni számla egyenlegével, forgalmával kapcsolatos információkat tartalmazó dokumentum

hírlevél: az Pénztár tagjait érintő jogszabályváltozásokkal, a Pénztár által tájékoztatásra érdemes információkkal kapcsolatos időszakonkénti tájékoztatás a Pénztár honlapján az erre a szolgáltatásra feliratkozó személyek részére

marketing információ: az Erste Csoport tagjaira (melynek pontos felsorolása az Erste Bank Hungary Zrt. honlapján megtalálható), valamint a Pénztárra vonatkozó reklám- és marketing anyag

II. Adatkezeléssel összefüggő alapvető rendelkezések

1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja annak biztosítása, hogy a Pénztár tagjai számára az az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényben (továbbiakban: Öpt.) meghatározottak szerint pénztári szolgáltatásokat, társadalombiztosítási ellátásokat kiegészítő, pótló illetve ezeket helyettesítő szolgáltatásokat, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatást nyújtson.

2. Az adatkezeléssel érintett személyek köre

Az adatkezelés kiterjed valamennyi pénztártag adataira, továbbá a haláleseti kedvezményezett és szolgáltatási kedvezményezett adataira, haláleseti kedvezményezett hiányában a pénztártag örököseinek adataira (érintettek). A kedvezményezettek és az örökös esetében az adatkezelés Öpt.-ben foglalt, a Pénztárra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR és az Infotv. értelmében a (leendő) pénztártag (pénztártag által jelölt haláleseti kedvezményezettek és az örökösök esetében az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályi előírás alapján) alapján végezhető. A hozzájárulással a pénztártag félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok pénztári tevékenység folytatásával összefüggésben történő teljes körű kezeléséhez, a jelen tájékoztató szerint. A hozzájárulás megadása írásban, legkésőbb a belépési nyilatkozat kitöltésével egyidejűleg szükséges.

Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a kötelező adatok megadása hiányában a Pénztár nem tudja tagjai közé felvenni.

4. Az adatkezelés időtartama

A Pénztár az Öpt. alapján a személyes adatokat a tagsági jogviszony megszűnését – kedvezményezett vagy örökös esetében a kifizetést – követő legalább 5 évig köteles kezelni.

Az Infotv. 6.§ (5) bekezdése alapján a Pénztárra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, valamint harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, továbbá jogszabály rendelkezése alapján az adatkezelés időtartama ennél hosszabb is lehet (pl. számviteli bizonylatok megőrzésének ideje 8 év). Hangfelvételek megőrzési ideje –jogszabály kötelező előírása folytán - panaszügyek esetében 1 év, más ügyfélszolgálati egyéb telefonos ügyintézést rögzítő hangfelvételek megőrzési ideje – amelyet kizárólag az érintett hozzájárulása esetén lehet rögzíteni 5 év.

5. Adatkezelők, adatfeldolgozók köre, adattovábbítás

A személyes adatok megismerésére a Pénztár, továbbá az alábbi adatfeldolgozást végző szervezetek, illetve ezek munkavállalói/megbízottjai jogosultak, mert a feladataik ellátásához a személyes adatok megismerése elengedhetetlen. Az adatok megismerésére jogosult személyekkel/szervezetekkel kapcsolatban az Öpt. 40/D. § (1) bekezdése alapján a Pénztár a tevékenységéhez kapcsolódó, illetve a jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés vagy adatfeldolgozás valósul meg, kiszervezheti. Az Öpt. 40/B. § (1) bekezdésének i) pontja szerint a pénztártitoknak minősülő adatok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a kiszervezett tevékenységet végzővel szemben a tevékenysége végzéséhez szükséges adatok tekintetében. A kiszervezett tevékenységet végző szervezet az Öpt. 40/D.§ alapján közreműködőt vehet igénybe.

A Pénztár a tagi értesítőket és a hírlevelet kiszervezett tevékenység keretében, az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. szolgáltatásának igénybe vételével készítteti és juttatja el a pénztártagok részére.

A Pénztár, valamint a Pénztár által igénybe vett adatfeldolgozók által végzett tevékenységek:

Szervezet

Tevékenység

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár

ügyfélszolgálat, tagi nyilvántartás, valamint a nyilvántartással kapcsolatos adatkezelések, informatikai rendszer működtetése

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.

nyomdai munkálatok, borítékolási, postázás

Reisswolf Budapest Kft.

iratmegsemmisítés

Iron Mountain Kft.

irattározás, dokumentáció-archiválás

6. Közös adatkezelések: A Pénztár a vele szerződéses jogviszonyban álló, az Erste Csoport tagjaival (melynek pontos felsorolása az Erste Bank Hungary Zrt. internetes honlapján megtalálható) közös adatkezelést végez. A Pénztár, a pénztártag kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján jogosult a Pénztár  és az Erste Csoport tagjai között létrejött együttműködési megállapodás teljesítése érdekében személyre szabott ajánlatok kidolgozása és ajánlattétel, valamint termékfejlesztési és üzleti döntéstámogatási célú elemzések készítése céljából a következő személyes adatokat átadni:

 • pénztártag neve;
 • születési név;
 • születési hely, idő;
 • állampolgárság;
 • lakcím;
 • levelezési cím;
 • telefonszám;
 • e-mail cím;
 • belépés jogcíme (be-. illetve átlépő);
 • tagsági jogviszony keletkezésének időpontja;
 • pénztártag által vállalt havi tagdíj összege;
 • pénztártag belső, egyedi azonosítója;
 • adóazonosító jel;
 • önkéntes nyugdíjpénztári rendszerbe lépés dátuma (átlépett tagok esetében);
 • pénztártagi tagdíj tartalmaz-e munkáltatói hozzájárulást, munkáltatói tagi hozzájárulás összege;
 • pénztártag számláján történő jóváírások (tagdíj/dolgozói vagy munkáltatói/eseti befizetés/adomány/adóvisszatérítés összege és dátumai);
 • befizetés módja (pl.: csekk, utalás, csoportos beszedés);
 • pénztártagi egyéni számla egyenlege;
 • kifizetések és azok dátuma;
 • tagi lekötés összege, dátuma;
 • szabadon felhasználható egyenleg;
 • tagi kölcsön dátuma, összege, futamideje;
 • a pénztártag egyéni megtakarításának összege, továbbá az, hogy ezen összeg, mely portfolióban került befektetésre;
 • elektronikus iratküldésre való regisztráció és ennek dátuma.

7. Adattovábbítás tagszervezők részére: Amennyiben a pénztártag nyugdíjpénztárhoz történő csatlakozásakor tagszervezőn keresztül történik, akkor kizárólag a tagszervezési tevékenységhez kapcsolódóan, a pénztártag kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján, a tagszervezéshez kapcsolódó tevékenység nyilvántartása céljából, a tagszervezési szerződésben rögzítetteknek megfelelően, a Pénztár a következő személyes adatokat adhatja át a belépési nyilatkozaton szereplő tagszervezőnek:

 • pénztártag neve;
 • születési hely, idő;
 • tagsági jogviszony keletkezésnéek időpontja;
 • pénztártag által vállalt havi tagdíj összege;
 • pénztártag belső, egyedi azonosítója;
 • belépés jogcíme (be-, illetve átlépő);
 • pénztártag számláján történő jóváírások (tagdíj/dolgozói vagy munkáltatói/eseti befizetés/adomány/adóvisszatérítés összege és dátumai);
 • befizetés módja (pl.: csekk, készpénz befizetés, utalás, csoportos beszedés);
 • pénztűrtag egyéni számla egyenlege;
 • kilépés dátuma;
 • elektronikus iratküldésre való regisztráció és ennek dátuma;
 • tagszervező belső azonosító kódjai.

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy jogszabály alapján kötelező, vagy a GDPR alkalmazását követően jogszabályban meghatározott más jogalap (pl. jogos érdek) lehet. Adatkezelő alapvetően az érintett önkéntes hozzájárulását kéri az adattovábbításhoz, más jogalap alkalmazása esetén arról az érintettet írásban tájékoztatja.

Az adatkezelés célja: a megbízó Partnerrel kötött szerződés teljesítése az adatvédelmi követelmények teljesítésével.

Az adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

Az adattovábbítás módja: elektronikusan, az informatikai rendszerben és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

III. A kezelt adatok köre (adatok célhoz kötöttsége)

A Pénztár kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy az érintettek részére az Alapszabályában, valamint a jogszabályban meghatározott szolgáltatást nyújthassa. Ezen elv figyelembe vételével a Pénztár a következő adatokat kezeli:

Adat típusa, érintettek köre

Jelleg

Adatkezelés célja és indoka

Név (minden érintett esetében)

Feltétlenül szükséges

Az érintett ügyviteli azonosítására, és kapcsolatfelvételhez, jogszabályban (2017. évi LIII. törvény a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megakadályozásáról és megelőzéséről, Pmt.) előírt ügyfél-átvilágításhoz szükséges adat.

Érintett neme (pénztártag, haláleseti kedvezményezett esetében)

Feltétlenül szükséges

Öpt. 18/A. § (2) bekezdésben előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése céljából.

Adóazonosító jel (pénztártag esetében)

Feltétlenül szükséges

Az egyéni számla vezetéséhez, az éves adóigazolás kiadásához, adóköteles szolgáltatás igénybe vételéhez, honlapon történő regisztrációhoz szükséges adat.

Személyazonosságot igazoló okirat száma, típusa (pénztártag esetében)

Feltétlenül szükséges

Belépéskor és bármely kifizetés esetén a Pmt. szerinti ügyfél átvilágításhoz szükséges adat.

Születési név (minden érintett esetében)

Feltétlenül szükséges

Az érintett ügyviteli azonosításához, Pmt.szerinti ügyfél átvilágításához szükséges adat. Az adat megadása növeli az azonosítás biztonságát, esetleges későbbi névváltoztatások esetén

Anyja leánykori neve (minden érintett esetében)

Feltétlenül szükséges

Azonos nevű érintettek megkülönböztetésének biztonságát elősegítő adat.

Születési hely (minden érintett)

Feltétlenül szükséges

Az adat megadása növeli az ügyfél azonosítás biztonságát.

Születési idő (minden érintett esetében)

Feltétlenül szükséges

Az adat megadása növeli az ügyfél azonosítás biztonságát.

Állandó lakcím (minden érintett esetében)

Feltétlenül szükséges

Az érintettel való pénztári ügyviteli kommunikáció alapadata (pl. tagi egyenlegértesítő, adóigazolás eljuttatása, egyéb levelezés)

Értesítési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől (pénztártag esetében)

Önkéntes

Az érintettel való pénztári ügyviteli kommunikáció alapadata (pl. tagi egyenlegértesítő, adóigazolás eljuttatása, egyéb levelezés)

E-mail cím (pénztártagok, a hírlevélre történő feliratkozás esetében bárki)

Önkéntes

Az e-mail cím a pénztártag által a www.erstenyugdijpenztar.hu oldalon található felületen, a hírlevélre történő regisztrációhoz szükséges adat, amely felületen a tag felhatalmazhatja a Pénztárat, hogy számára a tagi értesítőt, hírlevelet e-mailen keresztül küldje meg. Az e-mailcím megadásával a tag hozzájárul, hogy ezen keresztül a Pénztár a kapcsolatot vele tarthassa, ügyintézés valamint tájékoztatás céljából.

Telefonszám (pénztártag esetében)

Önkéntes

A telefonszám önkéntes megadásával lehetőség nyílik az érintettel való hatékony kapcsolattartásra.

Bankszámlaszám (pénztártag esetében)

Önkéntes

A befizetések könyveléséhez, illetve a bankszámlára kért kifizetésekhez szükséges adat.

Hangfelvétel rögzítése (pénztártag esetében)
Panaszügyek kezelése, hangfelvétel rögzítése (bárki)

Feltétlenül szükséges
Önkéntes

Aláírás (minden érintett esetében)

Feltétlenül szükséges

Az érintett ügyviteli azonosításához, az aláírt nyilatkozatok hitelességéhez szükséges adat.

Tagsági okiratszám
(pénztártag esetében)

Pénztár által generált adat

Az egyéni számlaforgalom lekérdezéséhez, e-mailen történő ügyintézéshez, honlapra történő tagi regisztrációhoz szükséges adat.

„Feltétlenül szükséges” jelleggel megjelölt adatok megadása a pénztári szolgáltatások nyújtásának feltétele, megadásuk hiányában, illetve azok utólagos törlési kérelme esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe.

Egyéb, technikai célú adat adatkezelés

A www.erstenyugdijpenztar.hu oldal megtekintése során rögzítésre kerül az érintett számítógépének IP-címe, a látogatás kezdőidőpontja. Ezen naplófájlban rögzített adatok csak naplózási céllal kerülnek felhasználásra.

Hangfelvétel (Call center) rögzítésére vonatkozó adatkezelési szabályok:

Jogszabály kötelező rendelkezése (Öpt.) alapján a bejelentett pénztártagi panaszt kötelezően rögzíteni kell, és azt 1 évig meg kell őrizni, erről a pénztártagot mind a bejövő, mind a kimenő hangfelvételek rögzítése kezdetén tájékoztatni kell.
A panaszkezeléssel összefüggő részletes szabályokat a Panaszkezelési Szabályzat tartalmazza. Panasznak nem minősülő hangfelvétel rögzítéséhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges. , a hozzájárulást megelőzően fel kell hívni az érintett figyelmét az adatkezelésről és az adatkezeléssel összefüggő jogairól részletes információkat tartalmazó jelen Adatkezelési Tájékoztatóra, amelyet a Pénztár honlapján tekinthet meg.
Az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a Pénztár gépi hanggal is jogosult teljesíteni.

IV. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintetteket az adatkezeléssel kapcsolatban a következő jogok illetik meg.

Az érintett kérelmezheti, hogy a Pénztár

 • tájékoztassa személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatait helyesbítse, valamint
 • személyes adatait törölje vagy zárolja
 • egyes esetekre korlátozhatja személyes adatainak kezelését.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Pénztár a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Tiltás vagy korlátozás esetén a Pénztár nem tudja garantálni, illetve nem köteles az adott pénztári szolgáltatást nyújtására.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az érintett kérelmére a Pénztár tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Pénztár a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 30 napon belül, közérthető formában, írásban adja meg a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

A Pénztár csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás megtagadása esetén a Pénztár írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Pénztár tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Jelen tájékoztatót az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár a honlapján tette közzé (www.erstenyugdijpenztar.hu). A Pénztár a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja. A mindenkor aktuális tájékoztató a Pénztár honlapján érhető el.

Hatályos: 2022.03.25.

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár